Förbifart Stockholm enligt Schüttkus. Diarienummer: 2008-22331-53. Karta.

Sträckning:

Från Kungens kurva:
Förbifart Stockholm länkas av E 4 / E 20 mellan trafikplatserna Lindvreten och Kungens kurva. Leden går i en bergtunnel under Skärholmen och Sätra.

Under Mälaren:
Tunneln fortsätter under Mälaren och sunden vid Kungshatt. Det största vattendjupet är drygt 20 meter och vägbanan antas ligga i berget som mest 60 meter under vattenytan. Vid trafikplats Lovön får Ekerövägen en anslutning till Förbifart Stockholm. Tunneln fortsätter under norra Lovön.

Under Lambarfjärden:
Även under Lambarfjärden fortsätter tunneln. Ursprungligen planerade Vägverket en bro över Lambarfjärden. Olika undersökningar har senare tillfört projektet ny kunskap om bland annat berggrunden vid fjärden samt om säkerhet och trafikanters beteende i långa tunnlar, varför Vägverket nu förespråkar tunnel även under Lambarfjärden. En tunnelförlängning medför mindre miljöpåverkan än en bro och kostnaderna för bro- och tunnelalternativet är ungefär desamma.

Under Grimsta till Hjulsta: (Jämför detta och se även på kartan)
Tunneln fortsätter vidare under Grimstaskogen fram till Lövstavägen med mynning vid Bergslagsvägen (275) fram till trafikplats Hjulsta (E 18). Trafikplatser anläggs vid Bergslagsplan (rondellen) alternativt under tunnelbanestationen Johannelund. Leden passerar sedan Bergslagsvägen (275) fram till trafikplats Hjulsta (E 18) och järnvägen på bro med anslutning till trafikplats Hjulsta (E 18).
Varför inte använda de redan befintliga vägarna som finns som Bergslagsvägen (275), istället för att köra igenom Spångadalen och man får vibrationer under tomten som i sin tur sänker villa-och-tomt-priset? Eventuellt tordes man bygga ut Bergslagsvägen (275) med flera vägfiler typ 4-filig eller 6-filig vägar?

Via Akalla till Häggvik:
Från östra delen av Hästa klack till Akalla passeras Järvakilen och Igelbäcken i tunnel. Därefter går leden fram till Akalla (E 4) i försänkt ytläge. Också den sista korta delsträckan mellan trafikplats Hjulsta (E 18) och Akalla (E 4) vid Häggvik går leden i ytläge.

Nuläge:
Som det ser ut i dagsläget kan bygget påbörjas tidigast år 2012 och det beräknas ta 8 år. Kostnaden för investeringen är beräknad till 27,6 miljarder kronor. För att vägen ska få byggas krävs att regeringen ger projektet tillåtlighet enligt miljöbalken kapitel 17. I maj 2008 lämnade Vägverket in en ansökan om ett sådant tillstånd.

Finansiering:
Hur Förbifart Stockholm ska finansieras är inte bestämt än. Troligen kommer en mindre del bekostas av staten och en större del finansieras av intäkter från nuvarande trängselskatt samt, från och med att Förbifart öppnat, med trängselskatt även på Essingeleden. Vägverket nuvarande arbete finansieras med pengar från Stockholm stad.